Obowiązek informacyjny:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :


Administratorem danych osobowych jest:
Urząd Gminy Jeżowe
Jeżowe 136a
37-430 Jeżowe


Inspektorem Danych osobowych jest:
Klaudia Chaber
tel. +48 798 559 338
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  • służenia społeczności zamieszkującej dany teren,
  • zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty,
  • racjonalnego zarządzania mieniem publicznym,
  • spraw publicznych o znaczeniu lokalnym,
  • zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jeżowem - świadczenia usług na podstawie umów cywilno-prawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
  • oraz aktów wykonawczych.


Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).


Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.


Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).


Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.