Do zadań gminnego centrum należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
 2. współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z centrami innych organów administracji publicznej
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
 6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
 7. dokonywanie oceny, analiz i prognoz powstałej sytuacji kryzysowej

Gminne Centrum przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

 1. niewłaściwości w przewozach toksycznych środków przemysłowych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych przez obszar gminy
 2. wszelkich objawów terroryzmu
 3. ciężkich w skutkach katastrof komunikacyjnych ( kołowych, lotniczych)
 4. wypadków komunikacyjnych z rozszczelnieniem cystern i zbiorników chemicznych
 5. nieodpowiedzialnego działania związanego z gromadzeniem odpadów, pojemników z substancjami chemicznymi niewiadomego rodzaju i pochodzenia
 6. rozszczepienia instalacji gazowej grożącej wybuchem
 7. wszelkich zagrożeń związanych z powodzią, rozległymi pożarami, katastrofami budowlanymi itp.
 8. innych zdarzeń mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa ludności gminy