W trosce o dobro i zapewnienie opieki osobom starszym, niesamodzielnych z terenu naszej gminy w dniu dzisiejszym w obecności Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem Pani Stanisławy Czubat, w budynku Urzędu Gminy Jeżowe doszło do podpisania umowy pomiędzy Gminą Jeżowe, a firmą Roboty Budowlane Krzysztof Furtak z Jaty, na przebudowę parteru budynku remizy OSP w Nowym Narcie na potrzeby realizacji projektu pn.: Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe.


Wykonawca, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, zrealizuje zadanie za kwotę 373.000,00 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 15.10.2019 r.


Budynek Dziennego Domu Pomocy w pełni będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajdować będą się  w nim: sala rehabilitacyjna, pokój wypoczynkowy, sala terapii/sala komputerowa, dwie łazienki (jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, z prysznicem),  kuchnia, jadalnia, pokój biurowy, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnia.


Dzienny Dom Pomocy będzie ośrodkiem wsparcia zapewniającym całodzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej osobą niesamodzielnym, w wieku emerytalnym. Uczestnicy zagwarantowany będą mieć ponadto dowóz, posiłki, napoje oraz ubezpieczenie NNW.


Projekt Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014 -2020,  Oś  Priorytetowa  VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.


 Koszt całkowity projektu wynosi 1 973 098,80 zł,  przy czym dofinansowanie z EFS wynosi 95% i opiewa na kwotę 1 874 443,86 zł,  wkład własny gminy  98 654,94 zł. Projekt realizowany będzie  do 31.03. 2022 r.

 

JEZ 5169

 

JEZ 5173