Trwają prace przy budowie drogi w msc. Jeżowe – Podgórze w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” od km 0+000 do km 1+713 w miejscowości Jeżowe”.

Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 239 190,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 2.065.317,97 zł. Wykonawcą prac jest Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego, udostępnienie nowych terenów pod zabudowę oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez zastosowanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. I etap obejmuje prace przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, oznakowanie drogi poprzez umieszczenie znaków poziomych oraz wykonanie robót branży melioracyjnej, tj. zbiornika retencyjnego chłonnego. W etapie II przewidziano dokończenie robót przygotowawczych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie nawierzchni właściwej z betonu asfaltowego. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to 31.08.2021 r.

DR POD 20 11 001 DR POD 20 11 004
DR POD 20 11 005 DR POD 20 11 007
DR POD 20 11 008 DR POD 20 11 1010