XII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 13.05.2019r (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jeżowem projektu pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe w ramach Osi Priorytetowej  VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad