XIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 12.06.2019r (tj. środa ) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżowe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Niżańskiego nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania pn.” Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie przekazania projektu budowy chodnika w ramach zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 relacji: Bojanów – Kopki, polegające  na budowie chodnika na odcinku od km 23+539 do km 23+763 strona lewa w m. Groble".

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego  na realizacje zadania: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 relacji: Bojanów- Kopki, polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 23+539 do km 23+763 strona lewa w m. Groble".

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 r.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad