Od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje
w terminie: od dnia 1 października do dnia 31 października 2019 r przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Osoby, które wykorzystały cały roczny limit w pierwszym terminie, w drugim terminie wniosków nie składają.

Osoby, które wykorzystały w pierwszym terminie część kwoty rocznego limitu,
w drugim terminie składają wniosek na różnicę, która im została do wykorzystania.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:
15 8794304 w. 109 ( pokój Nr 6 B )