Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku dla wszystkich rolników-hodowców utrzymujących świnie.

I. W obszarze ochronnym  (strefa żółta –włączony cały powiat niżański) obowiązują następujące wymagania dotyczące uboju świń  w celu pozyskania mięsa na użytek własny:

  1. Ubojowi na użytek własny może być poddana świnia utrzymywana w gospodarstwie co najmniej 30 dni,
  2. Hodowca zobowiązany jest zgłosić zamiar uboju na piśmie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nisku na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem,
  3. Obowiązkowe jest przeprowadzenie badania przedubojowego i poubojowego włącznie z badaniem mięsa w kierunku włośni.
  4. Hodowca, który dokonał uboju świni na użytek własny zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w ciągu 2 dni od dokonania uboju.

II. Hodowcy świń obowiązani są do zgłaszania zmniejszenia lub zwiększenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w ciągu 2 dni od zdarzenia.

III.Hodowcy świń mają obowiązek zgłaszać każdy przypadek padnięcia świni Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nisku.

IV.    Hodowcy świń obowiązani są do rygorystycznego  przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie.

V.    Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką.

 

Prowadzenie nielegalnej hodowli świń lub prowadzenie jej niezgodnie z obowiązującymi przepisami dla obszaru ochronnego grozi karą grzywny oraz utratą dopłat bezpośrednich.