XIX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 30.10.2019r (tj. środa) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżowe
 10. Zmieniająca uchwałę nr VIII/49/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 29 maja 2015r w sprawie określenia terminu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnień z podatku od środków transportowych w 2020 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz gminy Jeżowe
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz gminy Jeżowe
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- Dzienny Dom Pomocy w gminie Jeżowe
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad.