XX  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 26 listopada .2019r (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/344/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 28 września 2018r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jeżowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.