XXI  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28 listopada .2019r (tj. czwartek) o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/34/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019r w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej  przez właścicieli nieruchomości
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia  wynagrodzenia za inkaso
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.