XXIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r (tj. poniedziałek ) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeżowe na 2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Jeżowe.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/131/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 30 października 2019r w sprawie zwolnień  z podatku od nieruchomości  na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Kamień w przedmiocie  współpracy w zakresie  planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Jeżowe i Kamień.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2019r nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.