Wójt Gminy Jeżowe informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Jeżowe uchwałą nr XXII/148/19 z dnia 17 grudnia 2019,  z dniem 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania oraz wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega również wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości.  


W związku z powyższym właściciel, współwłaściciel, najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty lub mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej jak i również właściciel, najemca nieruchomości niezamieszkałej na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 lutego 2020r.


W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 lutego 2020 r. albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Jeżowe określi w drodze decyzji  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

 

odpady stawki 2020