XXIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 24.01.2020 (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Jeżowe na 2020 r
 8. Przedstawienie uchwały budżetowej na 2020 r wraz z autopoprawkami.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
 11. Dyskusja nad projektem budżetu i autopoprawkami.
 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu  w zakresie wykonania i przekazania  dokumentacji geodezyjno- prawnej w zakresie podziałów  nieruchomości  pod poszerzenie pasa  drogowego  drogi wojewódzkiej dla zadania” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Jeżowe
 18. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/3/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działalności oraz ustalenia składu osobowego
 19. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę Nr XLVIII/269/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jeżowem
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz w przedmiocie poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Koc