Urząd Gminy Jeżowe przypomina, że do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie BIP