XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 25.03.2020 (tj. środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r. Wystąpienie Pani M. Bolka -Kierownik OPS w Jeżowem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Jeżowe na rok 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  w gminie Jeżowe na lata 2020-2022
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2020-2022
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania rodziny  na terenie gminy Jeżowe na lata 2020-2022
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie Gminy Jeżowe środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2021r
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad