XXVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 16.04.2020 (tj. czwartek) o godz. 10.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Jeżowe na rok 2020
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  mienia gminnego na okres 5 lat
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Świetlicy Wiejskiej  Sójkowa 57 w trybie bezprzetargowym
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  w gminie Jeżowe na lata 2020-2022
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2020-2022 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania rodziny  na terenie gminy Jeżowe na lata 2020-2022 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/84/15 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 4 grudnia 2015r w sprawie opłaty targowej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia pobierania opłaty targowej na terenie gminy Jeżowe
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata