Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (XXXI/208/20)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w  miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe ( XXXI/209/20)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r ( XXXI/210/20)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( XXXI/211/20)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata i Zalesie ( XXXI/212/20)
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zamknięcie obrad