XXXIII nadzwyczajna sesję Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 29.10.2020r  tj. (czwartek ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
6.    Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami
7.    Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od niektórych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ( XXXIII/216/20
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem (XXXIII/217/20)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem ( XXXIII/218/20)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżowe w 2021r (XXXIII/219/20)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021r ( XXXIII/220/20)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnień z podatku od środków transportowych w 2021r (XXXIII/221/20)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021r ( XXXIII/222/20)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (XXXIII/223/20)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2021r ( XXXIII/224/20)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r ( XXXIII/225/20)
17.    Wolne wnioski i zapytania.
18.    Zamknięcie obrad.