XXXIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się  w dniu 18.12.2020r  tj. (piątek ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „wieloletniego programu współpracy Gminy Jeżowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata 2021-2023  ( XXXIV/226/20)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji ( XXXIV/227/20)
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/144/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Jeżowe ( XXXIV/228/20)

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r (XXXIV/229/20)

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.