XXXVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 22.01.2021 (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Uchwalenie budżetu Gminy Jeżowe na 2021 r
  8. Przedstawienie uchwały budżetowej na 2021r wraz z autopoprawkami.
  9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego

i Promocji Gminy.

11. Dyskusja nad projektem budżetu i autopoprawkami.

12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2021 r ( nr XXXVI/233/21 )

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe na lata 2021-2035 ( nr XXXVI/234/21)

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi województwa Podkarpackiego  na realizacje zadania pn” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki polegająca  na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych  w msc. Jata” ( nr XXXVI/235/21)

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na zadanie „ Projekt chodnika  przy drodze Wojewódzkiej w ciągu drogi nr 861 Bojanów – Kopki km 8+890-13+360 w msc. Sójkowa i Jata -47.478,00 zł” Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 14+060-16+212 w msc. Jeżowe „53.505,00 (XXXVI/236/21)

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( nr XXXVI/237/21)

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( nr XXXVI/238/21)

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad.