LII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 11.03.2022 (piątek)  o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe na rok 2022 ( LII/335/22)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach ( LII/336/22)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe ( LII/337/22)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w  miejscowości Krzywdy na rzecz Gminy Jeżowe ( LII/338/22)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ( LII/339/22)

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 (LII/340/22)

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamkniecie obrad.