LIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 (piątek)  o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej  w Błądkach ( Jeżowe 688).

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu ( LIII/341/22)
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/339/22 Rady Gminy Jeżowe z dnia 11 marca 2022r w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” (LIII/342/22)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 5 lat ( LIII/343/22)

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 2 lat ( LIII/344/22)

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej w miejscowości Krzywdy ( LIII/345/22)

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej  w miejscowości Groble (LIII/346/22)

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Cholewiana Góra ( LIII/347/22)

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krzywdy na rzecz Gminy Jeżowe (LIII/348/22)

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe ( LIII/349/22)

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Cholewianej Górze ( LIII/350/22)

17. Podjęcie uchwały w spawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LIII/351/22)

18. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego ( LIII/352/22)

19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( LIII/353/22)

20. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  tego państwa (LIII354/22)

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jeżowe do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( LIII/355/22)

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zamkniecie obrad.