LIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 20 maja 2022 (piątek) o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Błądkach ( Jeżowe 688)

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Ocena zasobów pomocy Społecznej za 2021r w gminie Jeżowe - wystąpienie Kierownik OPS w Jeżowem Pani M. Bolka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ( LIV/356/22)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Jeżowe, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu ( LIV/357/22)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/329/22 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 lutego 2022r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (LIV/358/22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (LIV/359/22)
 12. W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LIV/360/22)
 13. W sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2022-2035 (LIV/361/22)
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamkniecie obrad.