LIX  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.09.2022r  tj.(środa), o godz.10.00 w sali posiedzeń ( sala nr 20) Urzędu Gminy Jeżowe.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy ( LIX/386/22)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/329/22 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. ( LIX/387/22)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej ( LIX/388/22)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jeżowem ( LIX/389/22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LIX/390/22)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2022-2035 ( LIX/391/22)
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamkniecie obrad.