LX  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 4.11.2022r  tj.(piątek) o godz.10.00  w sali posiedzeń ( sala nr 20) Urzędu Gminy Jeżowe.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe ( LX/393/22)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy ( LX/394/22)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/144/19 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Jeżowe ( LX/395/22)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego  na obszarze Gminy Jeżowe w 2023roku ( LX/396/22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023r ( LX/397/22)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2023r ( LX/398/22)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2023r ( LX/399/22)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2023r ( LX/400/22)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2023 roku.( LX/401/22)
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/136/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 30 października 2019r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe ( LX/402/22)
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/31/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat  oraz trybu ich pobierania ( LX/403/22)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Jeżowe realizacji zadania pn” Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne” ( LX/404/22)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r ( LX/405/22)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( LX/406/22)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku" ( LX/407/22)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w m. Zalesie wraz z przebudową drogi Nr 1083R Groble-Krzywdy polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Krzywdy"( LX/408/22)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Jeżowe w 2022 roku.(LX/409/22)
 24. Wolne wnioski i zapytania .
 25. Zamkniecie obrad.)