LXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 25.11.2022r (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń ( sala nr 20) Urzędu Gminy Jeżowe

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/144/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Jeżowe (LXI/410/22).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (LXI/411/22).

 9. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Jeżowem (LXI/412/22).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 ( LXII/413/22).

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zamkniecie obrad.