LXIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 18.01.2023 ( środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Uchwalenie budżetu Gminy Jeżowe na 2023 r.

 8. Przedstawienie uchwały budżetowej na 2023 r.

 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

 11. Dyskusja nad projektem budżetu.

 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2023 r. ( LXIII/419/23).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXIII/420/23).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (LXIII/421/23).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 ( LXIII/422/23).

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.( LXIII/423/23).

 17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr III/10/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (LXIII/424/23).

 18. Wolne wnioski i zapytania.

 19. Zamknięcie obrad.