Gmina Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich  pn.,, ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE JEŻOWE”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej poprzez integrację społeczną, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, w tym zdobywanie kompetencji społecznych, nowych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, a tym samym ułatwienie dostępu do rynku pracy, poprawę stanu psychofizycznego u 15 osób, w tym 8 kobiet i 7 mężczyzn w wieku 18-64 lat, biernych zawodowo/nie zarejestrowanych w PUP,  zamieszkałych na terenie gminy Jeżowe  w okresie realizacji projektu (od 1.06.2017 do 31.03.2018 r)

OFERUJEMY:

- Przygotowanie Kontraktu socjalnego z uczestnikami
- Opracowanie indywidualnej diagnozy psychologicznej, doradztwo prawne
- Udział w Warsztatach Umiejętności Społecznych
- Certyfikowane szkolenia zawodowe podnoszące możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy (m.in. Kierowca-operator wózków jezdniowych,  Kucharz, Spawacz 131 (MiG), Blacharz, Dekarz/cieśla, Podstawy rachunkowości, florysta, kurs ECDL Base, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, fryzjer, kelner, wizażystka)
- Staże zawodowe
- Pomoc w szukaniu pracy przy wsparciu pośrednika pracy

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE ŁĄCZNIE PONIŻSZE KRYTERIA:

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
- w wieku 18-64 lat
- bierne zawodowo
- nie zarejestrowane w PUP zgodnie z definicją w WLWK
- o niskich kwalifikacjach zawodowych
- osoby fizyczne, zamieszkujące teren gminy Jeżowe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

REKRUTACJA TRWA DO DNIA 31 LIPCA 2017 ROKU

Osoba do kontaktu:
Michał Wasyliszyn
Nr telefonu 158794304 wew. 110