W dniu 8 listopada (czwartek) w Urzędzie Gminy Jeżowe o godz. 9.00 rozpocznie się LXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe.

program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżowe w 2019r (nr LXV/352/18))
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r ( nr LXV/353/18)
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r ( nr LXV/354/18)
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 r ( nr LXV/355/18)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień  z podatku od nieruchomości na 2019 r ( nr LXV/356/18)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień  z podatku od środków transportowych w 2019 r ( LXV/357/18)
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r ( nr LXV/358/18)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (LXV/359/18)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie  planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 r ( LXV/360/18)
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.