Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2019r.

W związku z koniecznością wydania decyzji zmieniającej dotyczącej okresu, wysokości oraz formy stypendium szkolnego od stycznia do czerwca 2019r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się w dniach 01 luty 2019r. do 28 luty 2019 r. do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem złożenia dokumentów umożliwiających zmianę decyzji.

Zbieraj rachunki do rozliczenia stypendium

Zgodnie z § 7 pkt. 1 regulaminu pomocy materialnej dla uczniów stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. Rachunki te honorowane będą :

a)    przy stypendium od września do grudnia – rachunki z okresu od lipca do grudnia tegoż roku kalendarzowego;

b)   przy stypendium od stycznia do czerwca – rachunki z okresu od stycznia do czerwca tegoż roku kalendarzowego.

Pamiętajmy, że uczeń pełnoletni zbiera rachunki wystawione na siebie ,a rodzic na ucznia niepełnoletniego. W przypadku ucznia ,który nabył pełnoletność po złożeniu wniosku w sierpniu lub wrześniu 2018r. honorowane będą rachunki wystawione na rodzica ucznia.

Pomoce edukacyjne rozliczane przy stypendium:

a)   podręczniki, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, zeszyty, atlasy, tablice matematyczne,     
 programy komputerowe i inne pomoce edukacyjne,

b)  przybory i pomoce szkolne ( np. blok, flamastry, kredki, pędzle, farby, papier kolorowy,   
      ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier  
      kancelaryjny i milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne,  
      plastelina), tornistry, plecaki szkolne, strój i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego     
      oraz inne wyposażenie uczniów wymagane przez szkołę,

c)   komputery, laptopy, tablety, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz części zamienne do    
      tych urządzeń, tusze do drukarki, akcesoria komputerowe,

d)   biurka szkolne ,krzesła do biurka, lampy biurowe, przyrządy i odzież niezbędna na  
      zajęcia praktyczne realizowane w szkołach o profilu zawodowym,

e)  sprzęt muzyczny ( np. instrumenty, książki muzyczne itp.) i sportowy ( np. piłki, rękawice  
      piłkarskie, rolki, rower, kimono itp.),

f)   wydatki związane z uczęszczaniem na basen ( np. karnet, strój kąpielowy, klapki),

g)  opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,    
      pokrycie kosztów abonamentu internetowego,

h)  opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub      
      innych imprezach organizowanych przez szkołę,

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.