W dniu 24.03.2019 r odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Jeżowe.


Zgodnie ze statutami sołectw przyjętymi  przez Radę Gminy Jeżowe w dniu 18.01.2019r wybory te są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec sołectwa , który posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy. Wybory odbywają się w lokalach obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje do dnia 08.03.2019 r. Gminna Komisja Wyborcza.

W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na sołtysa, przedłuża się termin zgłaszania o 3 dni informując o tym mieszkańców sołectwa.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sołtys wybierany jest w głosowaniu.

Nawet w przypadku zarejestrowania tylko jednego kandydata na sołtysa istnieje obowiązek przeprowadzenia wyborów, wynikający z przepisu art.36. ust. 2  ustawy o samorządzie gminnym.