Publikujemy zestawienie ofert, które złożyły firmy w przetargu na przebudowę kilometrowego odcinka drogi gminnej Kamionka pomiędzy Nowym Nartem a Pogorzałką. Otwarcie ofert nastąpiło dzisiaj o godz. 10.00. Za trzy dni Wójt Gminy Jeżowe dokona wyboru wykonawcy, po złożeniu przez oferentów wszystkich wymaganych dokumentów.

Wybrany został wykonawca (z czterech oferentów) w przetargu na budowę wentylacji mechanicznej w Ośrodku Zdrowia w Jeżowem. Zadanie to wykona firma GEO-EKO Sp. z o.o. z Sanoka, która w przetargu złożyła najtańszą ofertę na kwotę 146 370,00 zł. Termin wykonania wentylacji mechanicznej w ośrodku zdrowia to połowa września, by mogła być ukończona jeszcze przed końcowymi etapami generalnego remontu ośrodka zdrowia wykonywanymi przez firmę Famark Krzysztofa Markowicza.

Gmina Jeżowe bierze udział w projekcie pn. " Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W ramach tego projektu do dwóch szkół (Zespół Szkół w Groblach i Zespól Szkół w Jacie) zostanie zakupiony dodatkowy sprzęt komputerowy dla nauczycieli i uczniów ( m.in. laptopy z oprogramowaniem, urządzenia multimedialne) oraz pomoce do pracowni geograficznych, biologicznych, chemicznych, przyrodniczych i fizycznych.

W dniu 3 sierpnia Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie"

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.