Wójt Gminy Jeżowe informuje o przedłużeniu terminu wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Nowy termin składania wniosków: 24 marzec do godziny 15.00. 

 

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Wójt Gminy Jeżowe informuje o dodatkowym naborze przyjmowania wpłat i wniosków preferencyjnego zakupu węgla w I kwartale 2023 roku, w ograniczonej ilości dla 25 wnioskodawców, decyduje kolejność dostarczenia dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

Wpłaty należy uiszczać na konto:

81 1240 1792 1111 0011 1984 6127 w MZK Stalowa Wola.

Cena węgla – kwota wpłaty –  1,5 tony x 1850,00 zł / tonę = 2775,00 zł brutto.
Tytuł przelewu: Jeżowe – imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel.

  

Wpłat winny dokonać tylko osoby uprawnione, które otrzymały dodatek węglowy
i złożyły wniosek o zakup węgla w ilości 1,5 tony w  2023 roku.

 
Kwotę 2775,00 zł  należy wpłacić na wskazane konto w terminie od 9 marzec do 14 marzec 2023 roku.
Dowód wpłaty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Jeżowe – biuro Nr 1 celem ujęcia na liście zakupowej.

  

Każda osoba uprawniona ponosi również koszty związane z dostawą węgla do miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku, w kwocie 225,00 zł brutto / za 1,5 tony.
Wymieniona opłata to koszt przywozu, składowania, załadunku oraz dowozu do domu – pobierana przez usługodawcę.
Wpłaty należy dokonać przed przywozem węgla  w biurze Usługodawcy pod adresem :

Z.P.H.U FERAMENTA

37-430 Jeżowe 667A

tel. 883 409 700.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę dzwonić : tel. : 158794304

kom. 798080599 w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe

LXV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 10.03.2023 ( piątek ) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe na rok 2023. (LXV/431/23)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości. (LXV/432/23)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości. (LXV/433/23)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej w miejscowości Groble. (LXV/434/23)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie na rzecz Gminy Jeżowe. (LXV/435/23)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem. (LXV/436/23)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. (LXV/437/23)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2016-2022. (LXV/438/23)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok. (LXV/439/23)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (LXV/440/23)

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie obrad.

Ogłoszono konkursy na dyrektorów szkół dla których Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym.

Więcej informacji na stronie BIP