SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Wójt Gminy Jeżowe informuje o dodatkowym naborze przyjmowania wpłat i wniosków preferencyjnego zakupu węgla w I kwartale 2023 roku, w ograniczonej ilości dla 25 wnioskodawców, decyduje kolejność dostarczenia dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

Wpłaty należy uiszczać na konto:

81 1240 1792 1111 0011 1984 6127 w MZK Stalowa Wola.

Cena węgla – kwota wpłaty –  1,5 tony x 1850,00 zł / tonę = 2775,00 zł brutto.
Tytuł przelewu: Jeżowe – imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel.

  

Wpłat winny dokonać tylko osoby uprawnione, które otrzymały dodatek węglowy
i złożyły wniosek o zakup węgla w ilości 1,5 tony w  2023 roku.

 
Kwotę 2775,00 zł  należy wpłacić na wskazane konto w terminie od 9 marzec do 14 marzec 2023 roku.
Dowód wpłaty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Jeżowe – biuro Nr 1 celem ujęcia na liście zakupowej.

  

Każda osoba uprawniona ponosi również koszty związane z dostawą węgla do miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku, w kwocie 225,00 zł brutto / za 1,5 tony.
Wymieniona opłata to koszt przywozu, składowania, załadunku oraz dowozu do domu – pobierana przez usługodawcę.
Wpłaty należy dokonać przed przywozem węgla  w biurze Usługodawcy pod adresem :

Z.P.H.U FERAMENTA

37-430 Jeżowe 667A

tel. 883 409 700.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę dzwonić : tel. : 158794304

kom. 798080599 w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe

LXV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 10.03.2023 ( piątek ) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe na rok 2023. (LXV/431/23)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości. (LXV/432/23)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości. (LXV/433/23)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej w miejscowości Groble. (LXV/434/23)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie na rzecz Gminy Jeżowe. (LXV/435/23)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem. (LXV/436/23)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. (LXV/437/23)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2016-2022. (LXV/438/23)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok. (LXV/439/23)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (LXV/440/23)

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie obrad.

Ogłoszono konkursy na dyrektorów szkół dla których Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym.

Więcej informacji na stronie BIP

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że osoby, które złożyły wniosek na zakup preferencyjny węgla w I kwartale 2023 roku mogą dokonywać wpłaty za węgiel  przelewem na konto :