Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 20.01.2023 r. (piątek) od godz. 8:00 do godz. 14:00, możliwa przerwa w dostawie wody w miejscowości Jeżowe Podgórze (od numeru 244 do numeru 261) spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

LXIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 18.01.2023 ( środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Uchwalenie budżetu Gminy Jeżowe na 2023 r.

 8. Przedstawienie uchwały budżetowej na 2023 r.

 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

 11. Dyskusja nad projektem budżetu.

 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2023 r. ( LXIII/419/23).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXIII/420/23).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (LXIII/421/23).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 ( LXIII/422/23).

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.( LXIII/423/23).

 17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr III/10/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (LXIII/424/23).

 18. Wolne wnioski i zapytania.

 19. Zamknięcie obrad.

LXII  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 27.12.2022r  tj.(wtorek) o godz. 12.00  w Świetlicy Wiejskiej w Błądkach.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( LXII/414/22)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2023 rok.( LXII/415/22)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LXII/416/22)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2022-2035 ( LXII/417/22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2022r nie wygasają z upływem roku budżetowego ( LXII/418/22)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamkniecie obrad.

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 28.11.2022r (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 15:00, w miejscowości Jeżowe (od numeru 649 do numeru 688) spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.