LXXIX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.12.2023 ( czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji..
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024r ( LXXIX/521/23)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXIX/522/23)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXXIX/523/23)
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

LXXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 21.12.2023 ( czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Jeżowe na 2024 r
 8. Przedstawienie uchwały budżetowej na 2024 r
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
 11. Dyskusja nad projektem budżetu.
 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2024 r ( LXXVIII/507/23)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Jeżowe w 2024r ( LXXVIII/508/23)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe na lata 2024-2037 ( LXXVIII/509/23)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 ( LXXVIII/510/23)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXVIII/511/23)
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIII/422/23 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. ( LXXVIII/512/23)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2023r nie wygasają z upływem roku budżetowego ( LXXVIII/513/23)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 ( LXXVIII/514/23)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028 ( LXXVIII/515/23)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2024 -2030 ( LXXVIII/516/23)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Jeżowe ( LXXVIII/517/23)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe ( LXXVIII/518/23)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Jeżowe Podgórze ( LXXVIII/519/23)
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie obrad.

Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie 2 stopnia o intensywnych opadach śniegu.

 
Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 40 cm, lokalnie na terenach powyżej 600 m n.p.m. do 45 cm. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w sobotę w dzień.

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 30.11.2023r  tj.(czwartek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe (LXXVII/503/23)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżowe (LXXVII/504/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jeżowe na 2023r (LXXVII/505/23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na 2023-2037 (LXXVII/506/23)
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.