LXXXII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 21.03.2024 o godz. 10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania ( LXXXII/540/24)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Jeżowe ( LXXXII/541/24)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXVIII/510/23 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 21 grudnia 2023r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( LXXXII/542/24)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii Rozwoju Ponadlokalnego „ Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu niżańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe na lata  2024-2030 ( LXXXII/543/24)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim i realizacji projektu „ Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim ( LXXXII/544/24)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024r ( LXXXII/545/24)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2024-2037 ( LXXXII/546/24)
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.

 

TERMINY PŁATNOŚCI za odpady komunalne

 

Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Jeżowe, zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania (faktur nie wystawia się) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Kwartał

Miesiąc

Termin

I

  styczeń, luty, marzec

  Do 15-go marca

II

  kwiecień, maj, czerwiec

  Do 15-go maja

III

  lipiec, sierpień, wrzesień

  Do 15-go września

IV

  październik, listopad, grudzień

  Do 15-go listopada


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Dla nieruchomości posiadających kompostownik

17zł/os. mies.

Dla nieruchomości nie posiadających kompostownika

18zł/os. mies.

 

Opłatę należy uiścić u inkasenta (właściwego Sołtysa) lub na rachunek bankowy Gminy Jeżowe stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

 

Nadsański Bank Spółdzielczy

 

65 9430 0006 3000 0101 2000 0072

Tytuł przelewu: nr karty/adres nieruchomości za który dokonywana jest opłata.

 

 

 

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną w wysokości 36,00 zł za osobę miesięcznie.

 

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jeżowe,

 

biuro nieodpłatnej pomocy prawnej zostało tymczasowo przeniesione do pokoju nr 23 na II piętrze w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 • w dniu 06.03.2024 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy zasilani z stacji transformatorowej Zalesie 4 obwód kierunek słup nr 17
 • w dniu 07.03.2024 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy zasilani z stacji transformatorowej Zalesie 4 obwód kierunek słup nr 31