Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem, odbędzie się w dniu 28.02.2024r. o godzinie 9:00, w budynku Urzędu Gminy Jeżowe, Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, sala nr 20.

Postanowienie Nr 185/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorilanych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

LXXXI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 27.02.2024 o godz. 10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe na rok 2024 ( LXXXI/529/24)
 8. Podjęcie uchwały określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania ( LXXXI/530/24)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Jeżowe z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+(LXXXI/531/24)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( LXXXI/532/24)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( LXXXI/533/24)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu mienia gminnego na okres 5 lat ( LXXXI/534/24)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024r ( LXXXI/535/24)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji w ramach zadanie pn” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki, polegająca  na budowie  ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych  wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeń” ( LXXXI/536/24)
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.

LXXX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 23.01.2024 ( wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji nr LXXVIII i LXXIX.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem (LXXX/524/24)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Krzywdy na rzecz gminy Jeżowe (LXXX/525/24)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Grzegorza Bielenia (LXXX/526/24)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024 r (LXXX/527/24)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2024-2037 (LXXX/528/24)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga!

Informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 30.12.2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowem będzie nieczynny.