Zmiany w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw – pomoc finansowa.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuję, iż od dnia 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. Z 2019 r. poz. 752) wprowadzające w szczególności możliwość otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, oprócz kombatantów i wdów/wdowców pozostałych po nich, przez nowe grupy osób uprawnionych, tj.:


•    osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
•    żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - żołnierze górnicy.
•    cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Szef Urzędu może przyznać osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, pomoc pieniężną - jednorazową lub okresową.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej można pobrać ze strony internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl
Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwany dochód – w przypadku emerytów i rencistów będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej - zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki oraz leczenie itp.


Jednocześnie przypominamy, że na tożsamych zasadach z pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu mogą w dalszym ciągu korzystać osoby posiadające uprawnienia kombatanckie oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.


W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 22 276-77-75.