W miniony czwartek Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazał na ręce Dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Jeżowe sprzęt do zdalnej nauki.

Został on zakupiony w ramach projektu „Zdalna szkoła”, z którego pozyskano maksymalną kwotę dotacji tj. 70 000,00 zł. Dzięki temu zakupiono 25 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 2 tablety i 4 kamery internetowe. Sprzęt ten zostanie wypożyczony przez Dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom na czas trwania zdalnej nauki.

 

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

pasek logotypu