Przypominamy, że zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) z dnia 13 września 1996r., od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest dwa razy droższe niż odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Zwiększająca się ilość odbieranych odpadów niesegregowanych może skutkować podwyższeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

seg