Dobiegły końca prace związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 861 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 – 11+162 w m. Jata”.

W piątek 13 listopada br. nastąpił odbiór techniczny inwestycji.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wartość zadania wyniosła 642 000,00 zł, z czego kwotę 270 000,00 zł zabezpieczyło Województwo Podkarpackie, natomiast 372 000,00 zł to środki z budżetu Gminy Jeżowe.

W ramach zadania wykonano zatokę autobusową przy Zespole Szkół w Jacie oraz 419 m ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Wykonawcą prac była firma Z.P.H.U FERAMENTA.

Ponadto pragniemy nadmienić, że Gmina Jeżowe podejmuje szereg działań mających na celu poprawę stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 861, a tym samym jakości życia mieszkańców. W chwili obecnej finansujemy następujące zadania na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego:

  1. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km. 8+890 do km 13+360,00 w msc. Jata i Sójkowa” w kwocie 94.956,00 zł.
  2. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km. 14+060 do km 16+212 w msc. Jeżowe” w kwocie 53.505,00 zł.
  3. „Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie podziałów działek w ilości ok 276 (obręb Jeżowe, Jata i Sójkowa) w tym sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i wykazów zmian gruntowych – do decyzji ZRiD” w kwocie 132.397,20 zł.

 

JAT 20 11 002  JAT 20 11 001 
  JAT 20 11 003