W dniu 22 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wraz ze Skarbnikiem Wiesławem Łachem oraz Piotr Wałek repezentujący Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” sp. z o.o., zawarli umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem”.

 Firma PRIMBUD zaoferowała wykonanie robót budowlanych za kwotę  3.869.394,94 zł.

Inwestycja zgodnie z umową ma zostać zakończona do dnia 13.08.2021r.

Głównym celem projektu jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem w zakresie przebudowy technologii uzdatniania wody dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Jeżowe, a także przebudowa ujęcia wody, zamontowanie nowych pomp głębinowych odpowiadających realizowanej inwestycji. Realizacja zadania w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości wody dostarczanej do naszych mieszkańców.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 999 608,00 zł.

PRIM 23 12 001 PRIM 23 12 002
PRIM 23 12 003