Dobiegły końca ostatnie prace inwestycji obejmującej swym zakresem przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jeżowem.

 

SUW WPR 10 2021 1


Zużycie maszyn technologicznych, wynikające z długotrwałej ich eksploatacji  wymagały pilnej potrzeby naprawy. W związku z czym inwestycja znajdowała się na liście priorytetowych działań. Pozyskane w ramach naboru fundusze umożliwiły jej realizację.   


Głównym celem projektu była przebudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem w zakresie przebudowy technologii uzdatniania wody dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Jeżowe, a także przebudowa ujęcia wody, zamontowanie nowych pomp głębinowych odpowiadających realizowanej inwestycji.


Ponadto prace dotyczyły także przebudowy kotłowni, instalacji elektrycznych oraz budowy zbiorników ze stalli nierdzewnej 2x250 m3 z orurowaniem w celu ograniczenia deficytu wody w okresach wzmożonego zapotrzebowania.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 916 237,54, z czego 1 999 608,00 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Realizacja tej inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla naszej społeczności. Przede wszystkim przyczyni się do podniesienia jakości dostarczanej wody, ale także ograniczy ryzyko awarii,  wyłączeń pracy sieci ze względu na podwyższone wskaźniki bakteriologiczne.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.