W dniu 28 czerwca 2022r. odbyła się LVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której Wójtowi Gminy Jeżowe Markowi Stępakowi zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Porządek sesji przedstawiał się następująco: otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji, przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji, informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami, informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami,  przedstawienie raportu o stanie gminy Jeżowe za 2021r., debata nad raportem o stanie gminy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe wotum zaufania, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2021r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021r., odczytanie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe, przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021r., podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r., wolne wnioski i zapytania, zamknięcie obrad.


Najważniejsze spośród wszystkich były uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium, które obok uchwały budżetowej są najważniejszymi podejmowanymi przez radę aktami w skali całego roku.

Wcześniej jednak przedstawiony został raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Kolejnym etapem była debata nad raportem, po której przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy jednogłośnie  udzielili wotum zaufania.

Rada zatwierdziła również sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Następnie Radni  przystąpili do głosowania nad udzieleniem wójtowi absolutorium. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Uchwałę tę rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. W wyniku głosowania Wójtowi Gminy Jeżowe zostało udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Po ogłoszeniu wyników Wysoka Rada wraz z Sekretarzem Gminy złożyli Wójtowi Gminy Jeżowe Markowi Stępakowi gratulacje oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców. W swoim wystąpieniu wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz całokształt współpracy.

 

Pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych składają Panu Wójtowi gratulacje, życząc dalszych sukcesów oraz owocnej pracy na rzecz naszego samorządu!