Uprzejmie informujemy, że używana odzież, tekstylia, przeterminowane leki, farby, kleje oraz baterie NIE ZALICZAJĄ się do grupy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpadów tych nie należy wyrzucać do pojemników bądź worków z odpadami zmieszanymi, które są pozostałościami po segregacji!

 

Odpady takie jak:

 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

 2. szkło, opakowania ze szkła,

 3. metale, opakowania z metalu,

 4. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe,

 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 7. zużyte opony,

 8. zimny popiół,

 9. odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz,

 10. szkło okienne,

 11. chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.),

 12. zużyte baterie i akumulatory,

 13. przeterminowane leki,

 14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

 15. odpady tekstyliów i odzieży

można w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych znajdującym się obok oczyszczalni ścieków (Jeżowe 530A).

PSZOK czynny jest w każdy piątek i sobotę od 9:00 do 14:00 (z wyjątkiem świąt).