Projekt pt. "GWIAZDY KARIERY" skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Okres realizacji projektu : 01.01.2022-30.06.2023.

Zasięg projektu : województwo podkarpackie