10 stycznia w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy.


Gminę Jeżowe reprezentowali wójt gminy Jeżowe Marek Stępak oraz skarbnik Wiesław Łach. W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali wicemarszałek Piotr Pilch oraz wicemarszałek Ewa Draus. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostanie 4,425 km sieci kanalizacyjnej w sołectwie Zaborczyny Przewidywany termin zakończenia robót to III kwartał 2023 r. Kwota przyznanej pomocy wynosi 2 931 468,00 zł. To kolejne znaczące środki zewnętrzne pozyskane przez wójta gminy Marka Stępaka na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej. Po zrealizowaniu tej inwestycji poziom skanalizowania gminy wyniesie 100%. To ogromny sukces, który jest zwieńczeniem wieloletnich starań zmierzających w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców gminy oraz stanu środowiska naturalnego. Łącznie na inwestycje z zakresu gospodarki wodno- ściekowej pozyskano w ostatnich latach 28  415 319, 84 zł dofinansowania. Całkowita wartość zrealizowanych robót opiewa na kwotę 36 mln zł.

 

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 7 kwietnia do 31 maja 2022 roku. Celem planowanej operacji jest budowa infrastruktury technicznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców na terenie gminy Jeżowe poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy.