W poniedziałek 3 kwietnia po wielu latach zabiegów, planowań i przygotowań, symbolicznym wbiciem łopat rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja w gminie Jeżowe. Mowa tu o przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki w km 14+494 - 15+353, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeń w miejscowości Jeżowe”.

 

W wydarzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wraz ze swoim z-cą Michałem Wasyliszynem i Radnymi Rady Gminy Mirosławem Bajkiem, Henrykiem Olko i Edwardem Kocem oraz prezes firmy Feramenta Krzysztof Piela.

W trakcie powitania gości i przemówienia, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podkreślił jak bardzo ważną inwestycją zarówno dla mieszkańców gminy Jeżowe, jak i władz samorządowych jest budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 861. Wyraził również swoją wdzięczność wobec zgormadzonych za okazane wsparcie i współpracę, podkreślając ogromne znaczenie pozyskanych środków, bez których nie byłoby możliwe tak szybie zrealizowanie inwestycji:- Na budowę 859 m ścieżki rowerowej w Jeżowem- Kameralnem pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln złotych oraz dotację celową z Województwa Podkarpackiego w kwocie 100 000, 00 zł. Gmina Jeżowe przeznaczy na ten cel 886 450,00 zł. Na te kolejne odcinki ścieżki środki pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 mln zł.

 

Wiceminister Rafał Weber zaznaczył, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym i działania majce na celu jego poprawę:

-Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jeden z celów nie tylko Ministerstwa Infrastruktury, ale całego rządu PIS. Podjęliśmy szereg działań inwestycyjnych, prawnych, wzmacniania świadomości społecznej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jak mówił, wspomniane działania już przynoszą efekty, widoczny jest wyraźny spadek ilości wypadków drogowych.

W 2023 r. będzie realizowanych wiele inwestycji drogowych w całej Polsce, również w gminie Jeżowe. W miejscowościach Jata, Sójkowa i Jeżowe- Kameralne w najbliższym czasie, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, powstanie około 2 km ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych.

- Tylko w tym roku przeznaczymy ponad 1 mld 200 mln zł na infrastrukturę BRD. Infrastruktura BRD czyli chodniki, ciągi rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych, wszystko co pozwala na swobodną nieskrepowaną komunikację pieszych i rowerzystów. Cieszę się bardzo, że tutaj w gminie Jeżowe mamy do czynienia z takimi inwestycjami... W bardzo krótkim czasie na terenie jednej gminy zostanie wykonanych szereg inwestycji które bez wątpienia wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów- mówił wiceminister.

 

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus podkreśliła, że: -Pozyskanie pieniędzy z trzech źródeł, to jest modelowy montaż finansowy dla innych gmin.

Pani Ewa Draus poinformowała również o kolejnych środkach w kwocie 1 mln 700 tys. zł, o które Samorząd Województwa będzie występował do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na kontynuację zadań przy drodze wojewódzkiej 861.